Slovenski kemijski dnevi 2014

Maribor, 11.-12. september 2014,
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Smetanova ulica 17, SI-2000 Maribor

PROGRAM SLOVENSKI KEMIJSKI DNEVI 2014

Nameni srečanja slovenskih kemikov in kemijskih inženirjev z mednarodno udeležbo predavateljev so:

 • seznanjanje udeležencev z novejšimi dognanji stroke v obliki plenarnih in sekcijskih uvodnih predavanj;
 • prikaz najnovejših dosežkov raziskovalnega, strokovnega in razvojnega dela z vseh področij gospodarstva in negospodarstva;
 • predstavitev dosežkov znanstvenega, raziskovalnega dela in promocija mladih raziskovalcev, ki so pripravljeni svoje znanje uveljavljati v industriji;
 • izmenjava izkušenj s področij raziskovalnega in strokovnega dela.

 

Srečanje bo imelo vsak dan nekaj skupnih predavanj. Prispevke bo možno predstaviti tudi v poster sekciji.

Pričakujemo povzetke referatov z vseh področij teoretične in uporabne (tehnične) kemije, kemijske in procesnih tehnologij ter kemijske in procesne tehnike. Programski odbor bo prispevke smiselno razporedil v tri primerne tematske sklope s področij:

 • analizna kemija, spektroskopija in kemometrija;
 • anorganska in strukturna kemija ter gradiva;
 • organska in zdravilska kemija;
 • fizikalna kemija in kemijska fizika;
 • biokemija, biotehnologija in živilska kemija;
 • kemija in tehnologija okolja;
 • kemija in tehnologija naravnih in umetnih polimerov;
 • kemijska in procesna tehnika;
 • kemijsko izobraževanje.

Referati posvetovanja bodo objavljeni v elektronski obliki, povzetki pa v zborniku, oboje bodo prejeli vsi udeleženci. Ob posvetovanju bomo organizirali razstavo domače in tuje laboratorijske, procesne, programske opreme ter literature z različnih področij uporabe. Možna bo tudi demonstracija dosežkov.

Vabimo Vas, da se udeležite posvetovanja!

Nekaj utrinkov s posvetovanja SKD 2013

 

Slovenian Chemical Days 2014

Maribor, September 11 - 12, 2014,
Faculty of Chemistry and Chemical Engineering
Smetanova ulica 17, SI-2000 Maribor, Slovenia

PROGRAMME SLOVENIAN CHEMICAL DAYS 2014

The scope of the Slovenian chemists and chemical engineers meeting:

 • Information of participants about new research results presented in plenary lectures, and section keynote lectures with international participation
 • Survey of the latest achievements in research, technical development and innovations (RTDI) from all fields of chemical and process industries
 • Presentation of basic and applied research results, promotion of young researchers who are willing to put their knowledge forward to industry
 • Exchange of experiences in the field of RTDI
 • Chemical and chemical engineering education.

 

Plenary lectures, and oral presentations will take place. Poster section will also be available. The Scientific Committee will be responsible for the selection of plenary and keynote lecturers as well as for acceptance of contributed papers.

Papers are expected from all fields of pure and applied chemistry, chemical and process technologies as well as chemical and process engineering:

 • Analytical chemistry, spectroscopy and chemometrics
 • Biochemistry, biotechnology, food chemistry and food technology
 • Chemical engineering and processing
 • Chemistry and technology of natural and synthetic polymers
 • Education, research, and popularisation of chemistry
 • Environmental chemistry and environmental technology
 • Inorganic, materials science and technology, and structural chemistry
 • Organic and medical chemistry
 • Physical chemistry and chemical physics

All contributions will be published in an electronic version of the Proceedings, and in the Book of Abstracts; both of them will be available to all the participants. As a part of the Symposium there will be an exhibition of laboratory, process and software equipment, and the related literature.

You are kindly invited to participate at the Symposium!

Picture gallery SKD 2013